Disclaimer

Algemeen

Aan de inhoud van deze website is de grootst mogelijke zorg besteed. Alle informatie op deze website is nadrukkelijk onder voorbehoud. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Informatie van derden

Het volgen van hyperlinks naar internetsites van derden is voor eigen risico. Dunavast aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op website van derden is door Dunavast niet geverifieerd.

Beperking van aansprakelijkheid

Dunavast aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website, inclusief de hierin opgenomen informatie en aanbevelingen. De inhoud van deze website kan te allen tijde zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Verder is Dunavast niet aansprakelijk en biedt geen waarborg voor het ononderbroken en foutloos functioneren van deze website, en voor de gevolgen van het niet kunnen, beschadigd, verkeerd, en/of niet tijdig ontvangen en/of verzenden van e-mailberichten. Dunavast is evenmin aansprakelijk voor schade en/of defecten, die als gevolg van het bezoek aan en het gebruik van deze website zouden kunnen ontstaan.

Intellectuele eigendom

Alle auteursrechten, patenten, intellectuele en ander eigendom, en toestemmingen op dat gebied die van toepassing zijn op de inhoud van de website, behoren toe aan en zijn verkregen door Dunavast. Deze rechten zullen niet overgaan op personen die toegang verkrijgen tot deze informatie.

Toepasselijk recht

Nederlands recht is van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van, of in verband met, deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechtbank in Amsterdam. Indien ander stalige versies van deze disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Contactgegevens

Dunavast Management B.V., Leiden, Hoge Rijndijk 306A, 2314 AM Leiden, T 088 2555770, E info@dunavast.nl, Kamer van Koophandel nummer 76267377.